Tags : майбутні вчителі біології
    Головна / Posts tagged "майбутні вчителі біології"

У статті розкрито сутність практико-орієнтованого підходу до навчання майбутніх учителів біології. Мета статті полягає у визначенні ефективних практико-орієнтованих технологій навчання у методичній підготовці студентів. За результатами анкетування викладачів методики навчання біології визначено найпоширеніші технології навчання та ті, які використовуються недостатньо. Практико-орієнтовані технології сприяють реалізації професійної діяльності студентів під час їх навчання у вищому навчальному закладі. ..
Читати далі…

Метою статті є розкриття сутності методичної діяльності вчителя біології  та  визначенні  її  видів.  З’ясовано  зміст  навчальної,  виховної,  корекційно-розвивальної, культурно-просвітницької, соціально-педагогічної, організаційної, науково-дослідницької, профільно-предметної  та  методичної  діяльності  вчителя.  Визначено  функції методичної  діяльності  педагога.  Схарактеризовано  види  методичної  діяльності вчителя  біології.  Встановлено,  що  методична  діяльність  майбутніх  учителів  біології відбувається  під  час  аудиторних  занять,  самостійної,  навчально-дослідної  роботи студентів,  на  ..
Читати далі…

У  статті  з’ясовано  сутність  поняття  «принципи»,  розглянуто  традиційні  та  новітні  принципи  навчання.  Проаналізовано  різні  підходи  до  визначення  дидактичних  принципів.  Розкрито  погляди  вчених  на  виокремлення  принципів  методичної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу.  Схарактеризовано  принципи  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  (принцип науковості, принцип професійної спрямованості, принцип інтегративності, принцип  зв’язку  теорії  і  практики,  принцип  свідомості  ..
Читати далі…

У  статті  проаналізовано  погляди  науковців  на  формування  предметних методик.  Встановлено  співвідношення  між  дидактикою,  загальною  і  частковою методиками та технологією навчання. Доведено повноцінність методики навчання як  педагогічної  науки.  Зроблено  спробу  категоріально  розмежувати  поняття «методика  навчання»  і  «технологія  навчання».  Обґрунтовано  недопустимість заміни терміна «методика» на термін «технологія». Вказано особливості методики навчання біології як самостійної галузі науково-педагогічних знань. ..
Читати далі…

Резюме.  У  статті  встановлено  відмінність  між  категоріями «компетенція»  та  «компетентність», з’ясовано сутність поняття «методична компетенція», запропоновано  класифікацію  методичних  компетенцій,  схарактеризовано  види  методичних  компетенцій майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  методична  підготовка,  компетенція,  компетентність, компетентнісний підхід, майбутні вчителі біології. Постановка проблеми. Участь України у Болонському процесі вимагає співставлення зі  світовими  та  європейськими  освітніми  стандартами,  прийняття  нової  освітньої ..
Читати далі…

У статті розкрито сутність самостійної роботи студентів як важливої складової  навчально-виховного процесу у вищій школі. З’ясовано погляди вчених на класифікацію видів самостійної роботи майбутніх фахівців. Схарактеризовано види самостійної роботи майбутніх  учителів з дисципліни «Методика навчання біології» під час лекцій, лабораторних занять, педагогічної практики тощо. Запропоновано завдання для самостійної роботи з методики навчання біології, які сприяють ..
Читати далі…

У  статті  обґрунтовано  важливість  проектування  індивідуальної  траєкторії  методичного  становлення  майбутніх  педагогів  у  вищому навчальному закладі. Розкрито сутність понять «професійне становлення», «методичне становлення», «індивідуальна траєкторія». Виокремлено  рівні  методичного  становлення  майбутніх  учителів  біології  та  його  етапи. З’ясовано роль методичного портфоліо у реалізації індивідуальної  траєкторії становлення педагога. Ключові  слова:  методична  підготовка,  професійне  становлення,  методичне  становлення,  індивідуальна  траєкторія,  майбутні  ..
Читати далі…

У  статті  розкрито  особливості  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  в  Польщі.  Визначено  провідних  польських учених, які проводять дослідження в галузі методики навчання біології. Проаналізовано зміст дисципліни «Дидактика  біології»  в  різних  університетах  Республіки  Польща.  Схарактеризовано форми і методи методичної підготовки студентів.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування.  З’ясовано  переваги  методичної  підготовки майбутніх учителів біології в ..
Читати далі…

Анотація. У статті розглянуто підготовку майбутніх учителів біології в університетах Чеської Республіки та Словацької  Республіки.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування  у  підготовці  студентів-біологів.  З’ясовано внесок окремих учених  у методичну підготовку майбутніх учителів біології. Проаналізовано зміст навчальних  програм з дисципліни «Дидактика біології» в різних університетах. Визначено основні навчальні посібники з методичних  дисциплін, за якими ..
Читати далі…

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення змісту методичної  підготовки  майбутніх учителів  біології. Визначено компоненти змісту та  розкрито їх сутність. Розроблено рекомендації до проектування змісту  методичної підготовки майбутніх учителів біології відповідно до сучасних  вимог. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  методична  підготовка,  зміст,  компоненти  змісту,  проектування,  майбутні  вчителі біології. Переглянути публікацію