Категорія :Монографії

    Головна / Наукова діяльність / Архів категорії"Монографії"

Hrytsai N. B. Peculiarities of professional training of future biology teachers in Slovenia and Romania. Modern researches in psychology and pedagogy: Collective monograph / Baia Mare, Romania. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 128–144. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-36-5/7 27 березня 2020 року вийшла друком колективна монографія на тему «Сучасні дослідження в галузі психологічних та педагогічних наук», організована за підтримки ..
Читати далі…

Грицай Н. Контекстно-орієнтована підготовка майбутніх учителів біології у педагогічних закладах вищої освіти. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : колективна монографія / за наук. ред. проф. Гаврілової Людмили. Hameln, Germany: InterGING, 2019. С. 167–180. https://doi.org/10.19221/978-3-946407-06-5

Hrytsai N. B. The System of Methodical Training of Future Teachers of Biology. Theoretical and practical aspects of development of modern sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. Vol. 2. P. 1–19. DOI: DOI: dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-30-5_26 http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-1/26.pdf    

Грицай Н. Б. Європейський досвід методичної підготовки майбутніх учителів біології. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. 1st. ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P. 306–326.  DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_15  

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 440 с. ISBN 978-617-601-153-8 У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих навчальних закладах. Проаналізовано значення методичної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології, з’ясовано сутність та структуру методичної підготовки вчителя біології; ..
Читати далі…

Грицай Н. Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы : [монография] / Наталия Грицай. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 284 с. ISBN 978-3-659-67749-6 У монографії досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних засобів, які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Польщі та України: компаративний аналіз // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 1. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 116–133. (Recommended for publication by the Academic Council of Maria Curie-Sklodowska University) colmon Lublin_ped_psyh_Ч. 1 Українські науковці взяли ..
Читати далі…

Грицай Н.Б. Інноваційні технології у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – C. 285–305. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, ..
Читати далі…