Категорія :Монографії

    Головна / Наукова діяльність / Архів категорії"Монографії"

Грицай Н. Б. Європейський досвід методичної підготовки майбутніх учителів біології. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. 1st. ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P. 306–326.

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 440 с. ISBN 978-617-601-153-8 У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих навчальних закладах. Проаналізовано значення методичної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології, з’ясовано сутність та структуру методичної підготовки вчителя біології; ..
Читати далі…

Грицай Н. Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы : [монография] / Наталия Грицай. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 284 с. ISBN 978-3-659-67749-6 У монографії досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних засобів, які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Польщі та України: компаративний аналіз // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 1. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 116–133. (Recommended for publication by the Academic Council of Maria Curie-Sklodowska University) colmon Lublin_ped_psyh_Ч. 1

Грицай Н.Б. Інноваційні технології у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – C. 285–305. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, ..
Читати далі…