Tags : біологія
    Головна / Posts tagged "біологія"

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство» та вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з біології. Навчання біології в основній школі спрямоване на реалізацію таких завдань: засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної ..
Читати далі…

Мої посібники: Назва: “Методика навчання біології” Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. – 272 с. Навчальний посібник призначений для студентів-біологів. Він містить лекційний курс з дисципліни «Методика навчання біології», плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, завдання для контрольних робіт, ..
Читати далі…

Назва: Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі Переглянути публікацію

Ключевые слова: дидактика биологии; методика обучения биологии; учебные планы и программы;  учебные дисциплины; учебные пособия; методическая подготовка; содержание методической подготовки; будущие учителя биологии. Аннотация:  В  статье  проанализированы  особенности  методической  подготовки  будущих  учителей биологии в университетах стран Центральной и Южной Европы на примере Венгрии, Республик  Словения, Болгария и Румыния. Раскрыто содержание учебников и учебных пособий в ..
Читати далі…

Мороз І. В. Позакласна робота з біології : навчальний посібник / І. В. Мороз, Н. Б. Грицай. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-5783 від 23.08.2006 р.) У пропонованому посібнику висвітлено основні питання методики позакласної роботи з біології. У ньому описано різні форми й види позакласної роботи, розкрито особливості організації позакласної діяльності ..
Читати далі…

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА Грицай Наталія Богданівна УДК 37.015.2: 371.322.5 АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З БІОЛОГІЇ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Переглянути автореферат

У  статті  проаналізовано  сутність  поняття „портфоліо”,  вказано  різні  підходи  до  його  визначення,  обґрунтовано  значення портфоліо  у  професійній  підготовці  студентів-біологів,  а  також запропоновано орієнтовну структуру методичного портфоліо для майбутніх учителів біології. Ключові слова: портфоліо,  професійна підготовка,  методичне портфоліо, методична підготовка, майбутні вчителі біології. Постановка  проблеми  в  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  з важливими науковими чи практичними ..
Читати далі…

Шкільну лекцію прийнято вважати інтеграцією всіх словесних методів навчання біології. Чому? Відповідь обґрунтуйте. Єдиний метод контролю, який застосовує вчитель біології, – це індивідуальне усне опитування. Чи правильно він робить? Поясніть. Які з методів навчання біології у 7 класі найбільше сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів? Відповідь обґрунтуйте. Які засоби навчання потрібно використати на уроці, щоб в ..
Читати далі…

У статті розкрито сутність поняття „методична підготовка”, проаналізовано  погляди вчених  на  методику  як  науку, обґрунтовано  значення методичної підготовки у професійній підготовці  майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  підготовка,  професійна  підготовка,  методика  навчання, методична підготовка майбутніх учителів біології. Постановка  проблеми  у  загальному вигляді  та  її  зв’язок  із  важливими  науковими  або  практичними  завданнями.  Сьогодні в умовах формування нової  ..
Читати далі…

Арбузова Е. Н. Общая методика обучения биологии : курс лекцій / Е. Н. Арбузова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с. Барна М.М. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с. Богданова О.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с. Булавинцева ..
Читати далі…