Категорія :Публікації

    Головна / Наукова діяльність / Архів категорії"Публікації" (Page 2)

У статті представлено результати формувального експерименту, проведеного на базі педагогічних університетів України. Визначено компоненти методичної готовності майбутніх учителів біології. З’ясовано завдання й методику педагогічного експерименту. Проаналізовано результати дослідження й доведено ефективність авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Ключові слова: методична підготовка, система методичної підготовки, методична готовність, методична діяльність, методика навчання біології, майбутні вчителі біології. ..
Читати далі…

У статті обґрунтовано актуальність запровадження дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Розкрито сутність понять «дистанційне навчання» та «дистанційні технології», висвітлено погляди різних учених на дистанційне навчання. Встановлено, що дистанційне навчання може здійснюватися за допомогою різних засобів зв’язку: пошти, телефону, електронної пошти, засобів телекомунікації. На сьогодні найбільш поширене е-дистанційне навчання за допомогою комп’ютерних мереж ..
Читати далі…

У статті з’ясовано, що суб’єктний досвід методичної діяльності – це сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, свідомо набутих та перевірених у процесі професійно-педагогічної діяльності. Аналіз наукових джерел та практики навчання у вищій школі дав підстави стверджувати, що мінімальний досвід педагогічної діяльності студенти можуть здобути ще під час навчання в університеті. Встановлено, що для ..
Читати далі…

 У статті кейс-технології розглядають як освітні технології, засновані на навчанні шляхом вирішення конкретних ситуацій (кейсів). Представлено історію виникнення кейс-методу та його поширення в освітній галузі. Проаналізовано дефініції кейс-технологій, запропоновані різними вченими. Вказано основні ознаки кейс-технологій, зроблено їх порівняння з іншими технологіями навчання. Визначено основні компоненти структури кейсів. Встановлено етапи роботи над кейсами у навчальному процесі. ..
Читати далі…

У статті з’ясовано значення інноваційних технологій навчання у проведенні екскурсій з біології. Наведено приклади застосування ігрових технологій, проблемного навчання, методу проектів, інформаційно-комунікаційних навчальних технологій. Вказано особливості методики проведення віртуальних екскурсій з біології. Ключові слова: методика навчання біології, екскурсії, віртуальні екскурсії, інноваційні технології навчання. Грицай Н. Б. Інноваційні навчальні технології у проведенні екскурсій з біології / Н. Б. Грицай // Оновлення ..
Читати далі…

У статті розкрито сутність практико-орієнтованого підходу до навчання майбутніх учителів біології. Мета статті полягає у визначенні ефективних практико-орієнтованих технологій навчання у методичній підготовці студентів. За результатами анкетування викладачів методики навчання біології визначено найпоширеніші технології навчання та ті, які використовуються недостатньо. Практико-орієнтовані технології сприяють реалізації професійної діяльності студентів під час їх навчання у вищому навчальному закладі. ..
Читати далі…

У статті розкрито доцільність створення лабораторії методики навчання біології. Визначено мету, завдання та основні напрями роботи лабораторії. Окреслено перспективи діяльності лабораторії методики навчання біології для забезпечення якісної методичної підготовки майбутніх учителів біології. Grytsai N. Laboratoria metodyky

Стаття присвячена застосуванню контекстного навчання у процесі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Розкрито сутність контекстного навчання, переваги його використання порівняно з традиційною підготовкою, визначено форми і методи реалізації контекстного навчання у процесі методичної підготовки майбутніх педагогів. Contex

У статті розглянуто різні підходи до тлумачення поняття „портфоліо”, визначено види портфоліо та його функції. Запропоновано структуру портфоліо з дисципліни „Методика навчання біології” як важливого засобу формування рефлексії професійних здібностей майбутнього вчителя біології, розвитку його індивідуального методичного стилю. Metod portfolio Метод портфол

У статті розкрито сутність понять “практичні заняття” і “лабораторні заняття”, проаналізовано методику проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Методика навчання біології” у процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології. Грицай Н.Б. Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів / Н. Б. Грицай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та ..
Читати далі…