Tags : професійна підготовка
    Головна / Posts tagged "професійна підготовка"

У  статті  з’ясовано  сутність  поняття  «принципи»,  розглянуто  традиційні  та  новітні  принципи  навчання.  Проаналізовано  різні  підходи  до  визначення  дидактичних  принципів.  Розкрито  погляди  вчених  на  виокремлення  принципів  методичної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу.  Схарактеризовано  принципи  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  (принцип науковості, принцип професійної спрямованості, принцип інтегративності, принцип  зв’язку  теорії  і  практики,  принцип  свідомості  ..
Читати далі…

У  статті  проаналізовано  погляди  науковців  на  формування  предметних методик.  Встановлено  співвідношення  між  дидактикою,  загальною  і  частковою методиками та технологією навчання. Доведено повноцінність методики навчання як  педагогічної  науки.  Зроблено  спробу  категоріально  розмежувати  поняття «методика  навчання»  і  «технологія  навчання».  Обґрунтовано  недопустимість заміни терміна «методика» на термін «технологія». Вказано особливості методики навчання біології як самостійної галузі науково-педагогічних знань. ..
Читати далі…

У статті розкрито сутність поняття „методична підготовка”, проаналізовано  погляди вчених  на  методику  як  науку, обґрунтовано  значення методичної підготовки у професійній підготовці  майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  підготовка,  професійна  підготовка,  методика  навчання, методична підготовка майбутніх учителів біології. Постановка  проблеми  у  загальному вигляді  та  її  зв’язок  із  важливими  науковими  або  практичними  завданнями.  Сьогодні в умовах формування нової  ..
Читати далі…