Мої публікації у НБУ ім. В.І.Вернадського

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Мої публікації у НБУ ім. В.І.Вернадського

Мої публікації у НБУ ім. В.І.Вернадського

Ознайомитись із моїми публікаціями в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського можна за посиланням:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=

fullwebr&S21ALL=%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%

D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D$%3C.%3E)&FT_REQUEST

=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20