Навчальний посібник: “Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс”

Головна / Посібники / Навчальний посібник: “Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс”

Навчальний посібник: “Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс”

Грицай Н. Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Рівне : МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – 164 с.

Мета  курсу  „Методика  позакласної  роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з
біології,  організацією,  плануванням  та  змістом  роботи  гуртків,  клубів різного  профілю,  питаннями  екологічної  освіти  і  виховання  учнів,  організацією  роботи  на  навчально-дослідній  ділянці,  проведенням фенологічних  спостережень,  дослідництва  в  шкільному  лісництві,  МАН,  зокрема,  з  організацією  роботи  в  позакласний  час    з  обдарованою молоддю.

Основні  завдання  курсу  –  здійснити  теоретичну  та  методичну  підготовку майбутніх учителів до проведення позакласних занять з біології  в школі; ознайомити з формами і методами позакласної роботи з біології,  допомогти  студентам  знайти  найбільш  раціональну  методику  їх  проведення;  навчити  складати  плани  роботи  гуртка,  сценарії  масових  заходів; учити творчо підходити до організації позакласних занять.  У процесі вивчення курсу відповідно до вимог навчальної програми майбутні  педагоги  повинні  знати:  основні  форми  і  методи  позакласної роботи з біології, методику організації індивідуальної, групової та масової позакласної роботи з біології.

Студенти  повинні  вміти  планувати  організовувати  масові  заходи,  заняття  гуртків,  екскурсії  в  природу,  науково-дослідну  роботу  на пришкільній  ділянці,  в  куточку  живої  природи  відповідно  до індивідуальних і вікових особливостей учнів.  Курс  базується  на  основі  знань  програмних  біологічних  дисциплін:  ботаніки,  зоології,  анатомії  та  фізіології  людини,  генетики,  селекції,  цитології,  еволюційного  вчення.  Водночас  методика  позакласної  роботи пов’язана зі знанням студентами методики викладання біології, педагогіки, психології  та  ін.  Крім  того,  матеріал  курсу  тісно  пов’язаний  із  досвідом студентів,  який  вони  набули  під  час  польової  та  сільськогосподарської практик, виготовлення гербаріїв рослин та колекцій комах.

Під час вивчення курсу, студенти мають можливість ознайомитись із формами, видами та методами позакласної роботи з біології, методикою їх проведення  у  загальноосвітній  школі;  вивчають  новітні  підходи  до організації позакласної діяльності.  Вивчення  курсу  передбачає  формування  практичних  вмінь використовувати  теоретичні  знання  в  навчально-виховному  процесі, враховуючи  специфіку  видів  позакласної  роботи,  поєднувати  процес навчання  з  екологічним  вихованням  та  розвитком  творчих  здібностей учнів;  знаходити  ефективні  шляхи  залучення  школярів  до  постійного спілкування  з  природою;  планувати  роботу  гуртків,  клубів,  учнівських наукових товариств і реалізувати в навчальному процесі, складати сценарії позакласних заходів, виготовляти наочні посібники тощо.